Om Mobility management

Riksdagen har uttalat stöd för att fyrstegsprincipen ska användas vid transport­planering. Enligt principen ska sådana åtgärder prioriteras som innebär hushållning med resurser och begränsning av transportsyste­mets negativa effekter. I första hand ska enkla lösningar övervägas, vilket innebär att åtgärder analyseras i följande ordning:

 1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transport­sätt.

 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon.

 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder.

 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.

De insatser enligt steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen som kompletterar pågående arbete med utbyggnad och upprustning av befintlig transport­infrastruktur samlas ofta under begreppet mobility management. EU-projektet MOMENTUM:s definition av mobility management är att det är … ett efterfrågeorienterat angreppssätt för att påverka person- och godstransporter genom att:

 • Uppmuntra användningen av miljöanpassade färdsätt
 • Förbättra hållbar tillgänglighet för alla människor och organisationer
 • Öka effektiviteten i transporter och markanvändning
 • Minska trafiken genom att begränsa antal, längd och behov av motoriserat resande 

Mobility management kompletterar investeringar i teknologi och byggande, med investe­ringar i beteendepåverkan, kunskap och samverkan mellan aktörer i transportsektorn. Huvudverktygen är information, kommunikation, sam­ordning och organisation.

Arbetet med mobility management tas upp i regeringens proposition 2001/02:20 under rubri­ken Hållbart resande. Regeringen menar i propositionen att Vägverket bör arbeta med åtgär­der som påverkar efterfrågan på transporter i riktning mot ett hållbart resande.

Enligt regeringen innefattar hållbart resande ett brett spektrum av aktiviteter som syftar till att påverka efterfrågan på transporter i riktning mot ett samhällsekonomiskt effektivt och lång­siktigt hållbart transportsystem, bl.a. genom:

 • att minska efterfrågan på transporter, t.ex. genom att utveckla samhälls- och bebyggelse­planering,

 • att minska det individuella resandet med personbil till förmån för mer miljöanpassade transportsätt, som gång, cykel- och kollektivtrafik,

 • att åstadkomma en effektivare användning av bilen, t.ex. via samåkning och bilpooler, att effektivisera användningen av transportsystemet t.ex. genom transportslags­övergri­pan­de samordning, infartsparkeringar, flexibla arbetstider för minskad trängsel i högtrafik eller hemsändning av varor.

Svenska nätverket för mobility management Follow us Twiter RSS